مشارکت در پروژه های حفاظت از محیط زیست

طراحی ، مهندسی و مشاوره در حوزه های حفاظت از محیط زیست

تامین کالا و تجهیزات

پیگیری ، نظارت و کنترل در اجرای پروژه های دوستدار محیط زیست

تامین مالی