ما را بهتر بشناسید

About us

مهرگان صنعت هما فعاليت خود را به عنوان پيمانكار اصلي صنایع حفاظت از محیط زیست آغاز نمود و پس از مشارکت در راه‌اندازي چند طرح، فعاليت‌هاي خود را در ساير زمينه‌هاي مرتبط با حفاظت از محیط زیست نيز توسعه داده است.

شركت با بهره‌گيري و تكيه بر توانمنديهاي فني و دانش كارشناسي كاركنان خود توانسته است تا توانايي تحسين برانگيزي در پاسخگويي به نيازهاي موجود در اجراي طرح‌ها در داخل و خارج كشور كسب نمايد .

  • حوزه‌هاي فعاليت در صنایع حفاظت از محیط زیست
    • مدیریت پروژه ها
    • مدیریت منابع مالی
    • طراحی و مهندسی
    • تامین تجهیزات